Podziękowanie za udział w III edycji akcji „Razem na Święta”

dyplomrazemnaswieta2021

UCZNIOWIE KLAS I-III OD 18 STYCZNIA WRACAJĄ DO SZKOŁY

UCZNIOWIE KLAS I-III OD 18 STYCZNIA WRACAJĄ DO SZKOŁY

PRZYPOMINAMY:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć/zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce/szufladzie. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 • Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w jednej wyznaczonej sali.
 • W świetlicy szkolnej przebywać mogą uczniowie rodziców pracujących.

Opłaty za obiady styczeń kl.I-III

W związku z powrotem uczniów klas I-III do szkoły od 18 stycznia proszę o wpłacanie kwoty 40 zł (10 dni stycznia x 4 zł) za obiady uczniów, którzy będą korzystać z obiadów.

Prosimy o jak najszybsze wpłaty, nie później niż do 15 stycznia 2021r.

Dzieci, których rodzice dokonają terminowej wpłaty będą jadły obiad od 18 stycznia.

42 1020 4391 0000 6402 0187 6630 - Bank PKO BP

W tytule przelewu należy wpisać „obiady – imię i nazwisko ucznia oraz klasa".

Odpłatność za posiłki w Punkcie Przedszkolnym

Odpłatność za posiłki w Punkcie Przedszkolnym dla dzieci uczęszczających od 4 stycznia 2021 r (śniadanie + obiad + podwieczorek) wynosi:

                           104,50 zł (19 dni x 5,50 zł)

Opłata za śniadanie + podwieczorek wynosi:

28,50 zł (19 dni x 1,50 zł)

Odpłatność dla dzieci uczęszczających od 18 stycznia wynosi:

55,00 zł(10 dni x 5,50 zł)

Opłata za śniadanie + podwieczorek wynosi:

15 zł(10 dni x 1,50 zł)

Opłaty proszę dokonać do 7 stycznia 2021 r wyłącznie przelewem

DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

 

DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH:


Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
– informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące wyłącznie w roku szkolnym 2020/2021;
– przykładowe arkusze egzaminacyjne;
– arkusze egzaminu próbnego;
– zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych;
– arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2020.