PUNKT KONSULTACYJNY Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Punktu Przedszkolnego

PUNKT KONSULTACYJNY

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 dla Szkoły Podstawowej nr 1  i Punktu Przedszkolnego

Harmonogram spotkań:

17.10.2019 godz. 16.00 - 18.00

14.11.2019 godz. 16.30 - 18.00

  5.12.2019 godz. 16.30 - 18.00

12.02.2020 godz. 16.30 - 18.00

26.03.2020 godz. 16.30 - 18.00

Zadania pedagoga szkolnego

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

 

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

 • Rodzicami

 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 • Ośrodkiem interwencji kryzysowej

 • Komendą Miejską Policji -Referatem do spraw patologii i przestępczości nieletnich

 • Sądem Rejonowym- III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga, gdy:

 • chcą po prostu z kimś porozmawiać;

 • nie radzą sobie z nauką

 • potrzebują pomocy i rady;

 • ktoś naruszy ich prawa;

 • ktoś stosuje wobec nich przemoc;

 • chcą podzielić się swoją radością, sukcesem.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić !!!

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami i odnalezieniem się w szkole, problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;

 • chcą uzyskać informacje dotyczące pomocy dla swoich dzieci.

 

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w analizie opinii i orzeczeń o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;

 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

 • wsparcia w rozmowach z rodzicami.

Pedagog szkolny

 

 

            poniedziałek                 930 - 1330

            wtorek                          800 - 1200

            środa                            930 - 1330

            czwartek                      1130 - 1600

            piątek                           930 - 1300