Co przedszkolak jeść powinien?

Artykuł na temat żywienia przedszkolaków.

CYBERPRZEMOC (prezentacja programu PowerPoint)

 

 

 

CYBERPRZEMOC

 

 

 

Przyjaciele szkoły

„Miej serce i patrzaj w serce”
A. Mickiewicz
 

Dyrektor, grono pedagogiczne i cała społeczność uczniowska składają serdeczne podziękowanie wszystkim Rodzicom za bezinteresowną i ofiarną pomoc w realizacji wielu zadań szkoły.

W roku szkolnym 2015/2016 honorowy tytuł "Przyjaciel szkoły" otrzymują:

Beata Baran                                                        Iwona Bielenda

Łukasz Szuba                                                      Monika Guzek

Witold Kisiołek                                                   Tomasz Staszewski

Renata Wójcik                                                    Agnieszka Wąsowska

Elżbieta i Bogdan Watrasowie                            Magdalena i Mateusz Hanfowie

Małgorzata Barszczowska – Baran                     Iwona Bielenda

Halina Nowosad                                                 Marzena Zaręba

Aldona i Janusz Kuligowie                                 Ewa i Artur Makowie

Katarzyna Kiferling                                            Małgorzata i Sławomir Gruszeccy

Anna Szykuła                                                     Witold Prostak

Andżelika Drabicka                                            Dorota Drewniak

Anna i Gerard Pogodowie                                  Jolanta i Adam Wilkosowie

Jacek Mroczka                                                     Roman i Jolanta Łysikowie

Leszek Majda                                                      Renata i Andrzej Szeliga

Wiesława Kalisz -Godek i Roman Godek


W roku szkolnym 2014/2015 honorowy tytuł „Przyjaciel szkoły” otrzymują:

 

     Sylwia Gargaś – Myśliwiec                               Elżbieta Watras           

     Iwona Bielenda                                                  Beata Janik               

     Małgorzata Barszczowska – Baran                   Aldona i Janusz Kulig       

     Katarzyna Kiferling                                          Andżelika Drabicka       

     Sylwia Czarnota                                               Dorota Drewniak               

     Wiesława Kalisz – Godek i Roman Godek        Renata Szeliga           

     Katarzyna Ożóg                                               Gerard Pogoda               

     Jacek Mroczka                                                  Sebastian Wybranowski       

     Joanna Sochacka                                               Adam Lasota           

     Jan Drewniak                                                   Łukasz Kulon           

     Agnieszka Mikołajek                                        Justyna Haber           

     Agnieszka Jastrzębska                                      Monika Jaracz           

     Elżbieta Goździewska                                      Beata Baran i Wanda Klaczak   

     Andrzej Klimowicz                                         Agnieszka Ząbkowicz           

     Elżbieta Starzak                                              Barbara Karczewska       

     Jolanta Wilkos                                                 Andżelika Tendelska

     Katarzyna Dziuba                                           Beata Baran

     

 

 

Informacja ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie

Informacja ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie

 

Szanowni Państwo,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraca do diagnozy stacjonarnej (bezpośredniej) od 18 maja 2020 r., bardzo proszę o zapoznanie się rodziców/opiekunów prawnych oraz pełnoletnich uczniów z fragmentem Procedury dot. bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.

Poradnia, która nie zawiesiła swojej działalności, prowadzi ją obecnie w warunkach pandemii, co oznacza, że wiele zadań nadal będziemy wykonywać niebezpośrednio. Online lub telefonicznie prowadzimy:

- terapię psychologiczną, psychoterapię, interwencję kryzysową, terapię logopedyczną, wybrane elementy diagnozy pedagogicznej i psychologicznej, konsultacje, omawianie wyników badań i zaleceń, wywiady diagnostyczne, szkolenia.

- wnioski o przyjęcie do Poradni , zaświadczenia, wnioski do Zespołu Orzekającego, opinie nadal przyjmujemy wyłącznie przez pocztę elektroniczną (skan dokumentów), pocztę tradycyjną lub złożenie w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do Poradni.

(fragment) ZARZĄDZENIA NR 6/2020

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie z dnia 05.05.2020

w sprawie wprowadzenia w poradni Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku

z wystąpieniem COVID-19

Zgłaszanie dziecka na wizyty w Poradni.

1) Wszelkie dokumenty wymagane przez Poradnię należy przekazywać za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub pozostawiać w metalowej skrzynce odbiorczej przy wejściu do poradni.

2) W Poradni nie są przyjmowane osoby, które nie złożyły wniosku i nie umówiły się telefonicznie.

3) Poradnia prowadzi działalność konsultacyjną, diagnostyczną, terapeutyczną telefonicznie, poprzez e-mail, komunikatory i dostępne dla pacjentów strony www.

4) Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności, konieczności itp.

5) Ponieważ zgodnie z wytycznymi MEN działaniami priorytetowymi Poradni są: wydawanie opinii i orzeczeń oraz terapia, pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWR, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne - zgodnie z analizą specjalistów poradni. Wstrzymane do odwołania są inne formy pracy z dzieckiem i rodzicem, np. zajęcia rozwijające uzdolnienia, warsztaty dla rodziców z wyjątkiem warsztatów prowadzonych z rodzicami on line.

6) Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie od pacjenta w momencie umawiania na wizytę). Ze telefoniczne rozpoznanie przed wizytą odpowiedzialny jest nauczyciel-specjalista diagnozujący.

7) W trakcie telefonicznego umawiania wizyty rodzice są informowani o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody ( na warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie. Informację tę przeprowadza nauczyciel-specjalista ustalający termin wizyty.

Przyprowadzanie dziecka na badania i odbiór dziecka po badaniach z Poradni.

1) Na teren budynku Poradni wpuszczane jest tylko dziecko.

2) Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku Poradni, komunikuje swoje przybycie poprzez domofon a następnie nauczyciel specjalista odpowiedzialny za badanie dziecka schodzi po nie, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.

3) Przy wejściu prowadzony jest pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika.

4) Dziecko, które przybyło na diagnozę powinno być zaopatrzone we własną maseczkę, rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.

5) Dziecko nie może wnosić do budynku Poradni zabawek ani przedmiotów z wyłączeniem jak w pkt 4.

6) Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, dziecko oraz w wyjątkowych przypadkach rodzic są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.

7) W przypadkach, gdy dziecku towarzyszy rodzic ma on obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe. Odległość między osobą badającą a badanym to 2 metry (wyjątek stanowi badanie małych dzieci).

8) Dziecko umówione na badania pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica wyłącznie w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.

9)Wywiad po badaniu, omówienie wyników i zaleceń z rodzicami prowadzony jest wyłącznie telefonicznie lub online.

10)W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

11)Odbiór dziecka po badaniu w Poradni następuje po zgłoszeniu telefonicznym dokonanym przez osobę diagnozującą rodzicowi/opiekunowi prawnemu zakończeniu badania a odbiór dziecka następuje przy głównych drzwiach wejściowych do budynku, gdzie osoba diagnozująca sprowadza dziecko.

Postepowanie diagnostyczne i terapeutyczne w Poradni.

1) Wnioski na diagnozę i terapię analizuje i umawia nauczyciel specjalista – diagnosta lub terapeuta pod kątem zasadności, pilności, konieczności.

2) Diagnosta i terapeuta w porozumieniu z rodzicem ustalają najbardziej odpowiednią formę pracy (stacjonarną lub online).

3) Preferowana jest forma kontaktu niebezpośredniego (dla zachowania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci i ich rodziców), jedynie w szczególnych przypadkach terapia prowadzona jest na terenie placówki.

4) Na terapię przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę, za co odpowiedzialny jest diagnosta lub terapeuta).

5) W trakcie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody ( na warunki diagnozy i terapii, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na prowadzenie terapii bezpośredniej.

6) Przy wejściu do Poradni prowadzony jest pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika

7) Dziecko objęte terapią powinno być zaopatrzone w maseczkę/przyłbicę, rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki i in.), wodę do picia, chusteczki higieniczne.

8)Przed wejściem do gabinetu diagnosta, terapeuta, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.

9) Diagnosta i terapeuta przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu dezynfekuje blat biurka, klawiaturę oraz przedmioty, których dotykało dziecko.

10) Osoba prowadząca diagnozę lub terapię wyposażona jest w rękawiczki, przyłbicę/maseczkę i płyn dezynfekujący.

11)Odległość między diagnostą, terapeutą a dzieckiem to 2 metry (wyjątek stanowi terapia małych dzieci).

12) Dziecko umówione na diagnozę lub terapię pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Wyjątkowo dopuszcza się obecność rodzica/opiekuna prawnego w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.

13)Dobór narzędzi, metod i pomocy do diagnozy lub terapii uzależniony jest od możliwości późniejszego ich zdezynfekowania. Decyzję o ich wyborze podejmuje diagnosta lub terapeuta.

Artykuł dla rodziców

Szanowni Rodzice! Zachęcam do zapoznania z artykułem dotyczącym sposobów radzenia sobie ze złością.

 

Artykuł dla rodziców