STATUT SZKOŁY

STATUT SZKOŁY

SPIS TREŚCI

Rozdział I            POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3

Organizacja punktu przedszkolnego

Rekrutacja dzieci do punktu przedszkolnego i szkoły

 

Rozdział II          CELE I ZADANIA SZKOŁY.. 5

Zakres i sposoby realizacji zadań opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych

 

. 5

Rozdział III        POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA.. 7

Klasy terapeutyczne dla uczniów z dysleksją

 

7

Rozdział IV        ORGANY SZKOŁY.. 8

Kompetencje dyrektora szkoły. 8

Kompetencje  wicedyrektora szkoły. 9

Kompetencje Rady Pedagogicznej9

Kompetencje Rady Rodziców:10

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego.11

Współdziałanie organów szkoły

 

. 11

Rozdział V          ORGANIZACJA SZKOŁY.. 12

Zadania pracowników szkoły. 14

Zadania nauczycieli15

Zadania nauczyciela ? wychowawcy. 16

Zadania nauczyciela ? pedagoga szkolnego.16

Zadania nauczycieli ? bibliotekarzy. 17

Zadania pracowników administracyjno-obsługowych. 17

Organizacja świetlicy szkolnej17

Organizacja biblioteki szkolnej

 

18

Rozdział VI        UCZNIOWIE SZKOŁY.. 19

Prawa ucznia. 19

Obowiązki ucznia. 20

System nagród i kar

 

21

Rozdział VII      POSTANOWIENIA KOŃCOWE.. 22

Czytaj więcej: STATUT SZKOŁY