Ramowy rozkład dnia

                             RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Czas trwania

Aktywność dzieci

7:00 - 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola:

  • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,  wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej, zajęcia indywidualne.


8.00 -13.00 Realizacja podstawy programowej

8.00 - 8.30

(30 min.)

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela:

Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działania twórcze - rozwijające umiejętności manualne dzieci - indywidualne lub zespołowe.

Zabawy organizowane przez nauczyciela integrujące grupę, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci.

Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Ćwiczenia poranne.

8.30 - 9.00

(30 min.)

Czynności porządkowe, śniadanie, samoobsługowe:

Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.).Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.

Śniadanie:

- Wdrażanie zasad zdrowego żywienia, itp.
- Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.

9.00 - 10.00

(60 min.)

Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego planu pracy, realizowanego w oparciu o nową podstawę programową wspomagające wszechstronny rozwój dziecka i przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole.

10.00 - 11.00

(60 min.)

Spacery ,zabawy na placu zabaw;

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w sali, ogrodzie na boisku, w parku itp. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zajęcia organizowane na placu zabaw - obserwacje przyrodnicze, prace: gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.

11.00 - 11.30

(30 min)

Czynności porządkowe, obiad, czynności samoobsługowe:

Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.). Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.

Obiad: pierwsze danie:

- Wdrażanie zasad zdrowego żywienia.
- Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.

11.30 - 12.00

(30 min.)

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela:

Zabawy integracyjne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

12.00 - 13.00

(60 min)

Czynności organizacyjne:

Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych.

13.00 - 13.30

Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.

Obiad- drugie danie  

13.30 - 14.15

  • Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem

14.15 - 14.30

Podwieczorek:

Wdrażanie zasad zdrowego żywienia, itp. Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków.

   

14.30 - 16.00

Zajęcia popołudniowe:

Prowadzenie różnych form wypoczynku, relaksacja.

Zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej i korygujące wady postawy.

  • Gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem.

16.00 - 17.00

Rozchodzenie się dzieci do domu:

Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działania twórcze - rozwijające umiejętności manualne dzieci - indywidualne lub zespołowe.

Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci

Z naszych galerii...

   Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły otrzymali wspaniały prezent – duże, nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Właśnie w tym dniu miało miejsce uroczyste otwarcie tego obiektu. Ojciec Gwardian Rafał Klimas OFM poświęcił boisko, a pani dyrektor Teresa Kunecka oraz pan Henryk Wolicki występujący w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa przecięli wstęgę i otworzyli boisko.

   Następnie uczennica klasy 1c – Marysia Kin –wręczyła panu Wolickiemu na pamiątkę swoją pracę plastyczną, która zajęła I miejsce w konkursie ,,Plac zabaw i boisko szkolne” zorganizowanym przez panią dyrektor szkoły. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały z rąk pani dyrektor nagrody w postaci piłek.

   W części artystycznej zaproszeni goście, Rada Rodziców oraz społeczność szkolna podziwiali występy zespołów działających przy naszej szkole: tańca nowoczesnego ,,Jedyneczki” oraz ,,Gabcia i przyjaciele z Rzeszowa”.

Więcej…