Opłata za posiłki

Informacja dla Rodziców

 

 

 

 

OPŁATA ZA POSIŁKI

W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

 

 

 

Od dnia 1 marca 2015 roku MOPS w Rzeszowie pokrywał będzie jedynie koszt jednego posiłku (obiadu) dziennie w placówkach, w których dotychczas pokrywane były koszty całodziennego wyżywienia.

Odpłatność za śniadanie i podwieczorek wynosi dziennie 1,50 zł.

Odpłatność za śniadanie, obiad i podwieczorek  razem wynosi dziennie 5,50 zł.

                                                      

 

Odpłatność za posiłki w Punkcie Przedszkolnym (śniadanie + obiad + podwieczorek)
w marcu 2020 r wynosi:

121,00 zł (22 dni x 5,50 zł)

Opłata za śniadanie i podwieczorek wynosi:

33,00 zł ( 22 dni x 1,50zł)

Opłaty należy dokonać do 05.03.2020r. z góry osobiście

u pani intendentki szkoły. 

 

 

Nieobecność dziecka w danym dniu będzie uwzględniona w postaci odpisu i zwrotu kosztów wyłącznie w wypadku zgłoszenia tej nieobecności do godz.15:00 dnia poprzedzającego nieobecność. 

Odpisu za niewykorzystane posiłki dokonuje intendentka odliczając odpis od wpłaty za bieżący miesiąc.

Zgłoszenia należy dokonywać osobiście lub telefonicznie

  u intendentki w godzinach 6:45 - 14:00 (tel. 17 748 20 12)

  w sekretariacie szkoły w godz. 7:45 - 15:00 (tel. 17 748 20 20)

 

Dzieci korzystające z dofinansowania do posiłków z MOPS lub GOPS będą mogły korzystać po uprzednio okazaniu aktualnej decyzji u pani intendentki szkoły.

 

                                                                    

GODZINY  PRZYJĘĆ   DYREKTORA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Drektor przyjmuje Rodziców we wtorki  w godz. 13:00-15:00 i piątki  w godz.9:00-12:00

W przypadku konieczności spotkania w innym terminie, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania.

                              

 

 

 

Opłaty za punkt przedszkolny

OPŁATY ZA PUNKT PRZEDSZKOLNY

 

Uchwała Nr XXXV/765/2016

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych  przez Gminę Miasto Rzeszóww jednostkach oswiatowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 )

 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W przedszkolach  oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów ( zwanych w dalszej części uchwały  "przedszkolami" ) dzieciom do lat 5 zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8:00 do 13:00.

§ 2

1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w §1,dla dzieci do lat 5 ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

 2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi sumę iloczynów opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w § 1, ze wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3.

 W przypadku gdy do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne zwalnia się z opłat.

§ 4.

 1. Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

 2. Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

§ 5.

 Traci moc uchwała Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej niż 1 stycznia 2017r.

 

Opłaty należy wykonywać wyłącznie na nowy numer konta bankowego:

42 1020 4391 0000 6402 0187 6630 w banku PKO BP

 

w tytule "opłata stała Imię i Nazwisko dziecka"