Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

Regulamin biblioteki

 

4.Obowiązki dyrektora szkoły, nauczycieli wobec biblioteki.

 1. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
 • Właściwą obsadę personalną biblioteki
 • Odpowiednie wyposażenie pomieszczeń biblioteki warunkujące prawidłową pracę
 • Zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki
 • Zarządzanie skontrum biblioteki, dbałość o protokolarne przekazywanie zbiorów przy zmianie pracownika
 • Ustalenie trybu postępowania zapewniającego zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem
 • Inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania ich kultury czytelniczej
 • Zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki
 1. Do obowiązków nauczycieli i wychowawców należy:
 • Znajomość zbiorów dotycząca nauczanego przedmiotu i sprawowanej funkcji
 • Współpraca w gromadzeniu i selekcji zbiorów
 • Współudział w zakresie edukacji samokształceniowej uczniów w rozwijaniu ich kultury czytelniczej, między innymi przez stosowanie różnych form pracy ze zbiorami bibliotecznymi na zajęciach lekcyjnych oraz wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań bibliotecznych, kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki szkolnej
 • Współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeb czytania, zwłaszcza u uczniów stroniących od książki i biblioteki
 • Pomoc w egzekwowaniu zwrotów książek do biblioteki i rozliczeń za książki zagubione lub zniszczone
 • Analizowanie działalności biblioteki, formułowanie wniosków i uwag dotyczących usprawnienia pracy biblioteki, opiniowanie regulaminu oraz propozycji uzupełnienia zbiorów

5.Obowiązki nauczyciela bibliotekarza.

  1. Praca pedagogiczna
 • Udostępnianie zbiorów,
 • Pomoc w wyszukiwaniu informacji,
 • Indywidualne doradztwo w wyborze lektur,
 • Pomoc w samokształceniu
 • Realizacja programu nauczania w szczególności w zakresie edukacji czytelniczo-medialnej przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów,
 • Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa.
 1. Praca organizacyjna
 • Gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły,
 • Ewidencja i opracowanie zbiorów,
 • Klasyfikowanie według systemu,
 • selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,
 • organizacja warsztatu informacyjnego (kartoteki, teczki tematyczne, komputerowa baza danych )

Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców, sponsorów i innych ofiarodawców.