Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

Kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców

Reprezentacją Ogółu rodziców jest rada rodziców.
Rady Rodziców działają w szkołach i placówkach - art. 53 ustawy o systemie oświaty.
W artykule tym określony też został sposób wyboru i skład rady rodziców.
W skład rad rodziców wchodzą w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Kompetencje stanowiące Radę Rodziców wynikające z ustawy:
- uchwała regulaminu własnej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę, tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów,
- uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowany do uczniów i realizowany przez nauczycieli,
- uchwala w porozumieniu z rada pedagogiczną program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska,
- deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
- występuje do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
- wyraża zgodę na wniosek innych organów szkoły lub sama wnioskuje o wprowadzenie obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów na terenie szkoły.

Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców wynikające z ustawy:
- opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora,
- opiniuje projekt i harmonogram poprawy efektywności szkoły w kształceniu lub wychowywaniu,
- opiniuje podjęcie działalności w szkole organizacji lub stowarzyszeń (opinia rady rodziców musi być pozytywna),
- opiniuje nadanie imienia szkole (we współpracy z Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną) - rozporządzeniue o ramowych statutach szkół.

Kompetencje Rady Rodziców wg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o Systemie Oświaty
- opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
- opiniuje propozycje form realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego,
- wybiera przedstawiciela rodziców, wchodzącego w skład rady szkoły, a jeżeli nie powołano rady szkoły, wybiera przedstawiciela rady rodziców do zespołu rozpatrujęcego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
- opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Z ustawy Karta Nauczyciela wynika, że Rada Rodziców:
- opiniuje pracę nauczyciela, w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
- może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela, w tym dyrektora szkoły.