Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

Informacja dla Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

Informacja dla Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców naszych przedszkolaków na spotkanie organizacyjne. Odbędzie się ono w poniedziałek 30 sierpnia o godz. 16.00 w salach zajęć: 32 ( dla rodziców dzieci 6 – letnich) i 33 ( dla rodziców dzieci 4 i 5- letnich).

 

 

Oddziały przedszkolne - 2021/2022

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2021/2022 będziemy korzystać z pakietu „Świat w kolorach” – wyd. PWN.

Zamawiać można na stronie wydawnictwa PWN. Kod do zakupów w e-księgarni (rabat 10%): WSz-WP-13 lub przez Konsultantkę Oświatową panią Katarzynę Wnuk, tel.: 508 024 778; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wtedy rodzic nie ponosi kosztów wysyłki).

Zamawiamy pakiety stosownie do wieku dziecka:

– „Świat w kolorach” czterolatek plus karty obserwacji dziecka czterolatek, seria „Trampolina” (rocznik 2017)

– „Świat w kolorach” pięciolatek plus karty obserwacji dziecka pięciolatek, seria „Trampolina” (rocznik 2016)

– „Świat w kolorach” sześciolatek plus karty diagnostyczne (rocznik 2015).

Książki do religii:

6-latki: ,,Tak! Jezus mnie kocha”, wyd. Jedność Kielce E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek

5-latki: Spotkania Dzieci Bożych - wyd. Jedność 2018 D. Kurpiński, J. Snopek

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne w poniedziałek

30 sierpnia 2021r. na godzinę 16:00.

WYPRAWKA

kredki Bambino (ołówkowe grube), farby akwarelowe i plakatowe, ołówek gruby, gumka do mazania, plastelina, 2 bloki rysunkowe białe, 2 bloki techniczne białe, 2 bloki techniczne kolorowe, papier kolorowy, duży klej w sztyfcie, kredki pastele, temperówka z pojemniczkiem, 2 teczki z gumką, 2 pędzelki (grubszy i cieńszy), piórnik (ze względów praktycznych zalecamy piórniki jednokomorowe z zamkiem, będą w nim ołówek, gumka, temperówka i kredki).

Wszystkie rzeczy należy podpisać i przynieść do szkoły w pierwszym tygodniu września.

W woreczkach przynosimy buty do przebrania i ubranie na przebranie.

Opłata za posiłki

Informacja dla rodziców

Opłata za obiady w maju 2022 r w szkole

wynosi:

72,00 zł (18 dni x 4,00 zł)

Opłata za posiłki w przedszkolu

(śniadanie + obiad + podwieczorek)
w maju 2022 r wynosi ;

                           115,50 zł (21 dni x 5,50 zł)

Opłata za śniadanie + podwieczorek wynosi:

31,50 zł (21 dni x 1,50 zł)

Opłaty proszę dokonać do 06.05.2022 r wyłącznie przelewem

W tytule przelewu należy wpisać:

Imię i Nazwisko ucznia ,klasa za jaki miesiąc

42 1020 4391 0000 6402 0187 6630

Dzieci korzystające z dofinansowania do posiłków z MOPS lub GOPS będą mogły korzystać po uprzednio okazaniu aktualnej decyzji u pani intendentki szkoły

PUNKT PRZEDSZKOLNY - INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY - INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

 

W celu spełnienia warunków reżimu sanitarnego prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

– Rodzic/opiekun przyprowadza do punktu przedszkolnego dziecko zdrowe bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).

– Od dnia 7 września będzie codzienny pomiar temperatury dziecka rano i w razie potrzeby. O ewentualnym stanie podgorączkowym dziecka rodzice zostaną poinformowani telefonicznie. Należy wówczas możliwie najszybciej odebrać dziecko z przedszkola.

– Jeżeli dziecko ma katar alergiczny, rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty.

– Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy i innych zbędnych przedmiotów.

– Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie z placówką lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni. 

– Wszelkie ogłoszenia dotyczące funkcjonowania punktu przedszkolnego w czasie pandemii będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

 

 

Opłaty za punkt przedszkolny

OPŁATY ZA PUNKT PRZEDSZKOLNY

 

Uchwała Nr XXXV/765/2016

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych  przez Gminę Miasto Rzeszóww jednostkach oswiatowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 )

 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W przedszkolach  oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów ( zwanych w dalszej części uchwały  "przedszkolami" ) dzieciom do lat 5 zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8:00 do 13:00.

§ 2

1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w §1,dla dzieci do lat 5 ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

 2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi sumę iloczynów opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w § 1, ze wszystkich dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3.

 W przypadku gdy do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne zwalnia się z opłat.

§ 4.

 1. Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

 2. Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

§ 5.

 Traci moc uchwała Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej niż 1 stycznia 2017r.

 

Opłaty należy wykonywać wyłącznie na nowy numer konta bankowego:

42 1020 4391 0000 6402 0187 6630 w banku PKO BP

 

w tytule "opłata stała Imię i Nazwisko dziecka"